מידע שימושי

אתרים ( באנגלית)

על יזמות ומדיניות לגיל הרך בחו"ל

אתר אונסקו

http://www.unesco.org/en/early-childhood/

אתר אוסטרלי של ארגון לא ממשלתי עיקרי באוסטרליה ששם לו למטרה לשמש קול לילד

http://www.earlychildhoodaustralia.org.au/position_statements.html

מדריך למדיניות בגיל הרך של Zero To Three

http://www.zerotothree.org/site/PageServer?pagename=ter_pub_earlyexperiences

אתר כלל  אמריקאי על מדיניות בהתייחס לילדים החיים בעוני

http://www.nccp.org/publications/pdf/text_725.pdf

סוקר (2009) מצב אי השוויון ( על רקע תרבותי וחברתי) באירופה בגיל הרך

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/66&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

פרסום על טיפול וחינוך בגיל הרך בפינלנד (2000)

http://pre20031103.stm.fi/english/pao/publicat/paocontents52.htm

מדיניות ביחס לחינוך  בגילאי 0-5 בנורבגיה.

http://www.regjeringen.no/en/dep/kd/Selected-topics/kindergarden/early-childhood-education-and-care-polic.html?id=491283

מסמך אנגלי על Early Years Policy

http://www.bristol.ac.uk/ifssoca/outputs/waldfogeleyp.pdf

אתר אנגלי של עבודה סוציאלית קהילתית,  כותבים על יתרונות  למשפחות הנובעים מהכללת שירותים לגיל הרך יחד עם שירותים למשפחה. מתוארות  פרקטיקות יעילות, ותוצאות שלהן.

http://www.communitycare.co.uk/Articles/2009/04/02/111141/the-benefits-of-integrating-early-years-services-for-children.htm

השוואה בין חינוך מוקדם בשוודיה ( מגיל שנה עד שש שנים) בהשוואה לאנגליה, הדגמה עם קטעי ווידיאו

http://www.youtube.com/watch?v=ecinNaR32Qs

מסמך מדיניות גיל רך בצרפת ( באנגלית) משנת 2007.

http://www.ambafrance-eau.org/france_eau/IMG/Early_Childhood.pdf

מדיניות לגיל הרך- הדוגמא השוודית

http://eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericddocs2sql/content_storage_01/0000019b/80/1b/13/f2.pdf

ספר צרפתי על אתיקה ופוליטיקה בהתייחס לתכניות לגיל הרך- האם אינן שמות דגש רב מדי על תוצאות כמותיות בעלות משמעות כלכלית במקום מה טובת הילד?

http://www.google.com/books?hl=iw&lr=&id=-4Ck7je9fdoC&oi=fnd&pg=PP8&dq=France,+Policy,+Early+Childhood&ots=cp-7OUL0h4&sig=IqlKTLbrDmYKTr6JwvERgw9xffs#v=onepage&q=France%2C%20Policy%2C%20Early%20Childhood&f=false